Điều chỉnh chút ạ: Đối với up File lên thì cột Tien Ban sẽ bằng tổng số của cột Thành Tiền Còn cột tổng số = Tien Ban + TienThue Ghi chú: 2 cột điều …