Kính Mong Quý Phật Tử,Quý Đại Chúng Ủng Hộ Kênh Duyên Và sẻ chia Kênh… A Di Đà Phật Mong quý phật tử sẻ chia đến mọi người… công đức vô lượng …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc