Ngày 01/4/2021, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố đề thi tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2021. Sau đây chúng ta cùng tham khảo các giải đề của Thầy Định Địa …

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”