Từ khóa: hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất đông nam á, hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất đông nam á, hệ đầm phá nào ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất đông nam á

Comments

 1. Hồng Lê

  Na Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!! con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác!!! con cung kính đảnh lễ Đại Tăng Bổn Tự!!!

 2. Lý Ngọc

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  🙏🙏🙏
  Con xin đảnh lễ sư phụ và tất cả quí thầy và quí cô trong linh qui pháp ấn được thật nhiều sức khỏe để chỉ bảo cho chúng con tu học
  🙏🙏🙏