CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ MARKETING
Giảng viên: Đoàn Đình Hoàng

Giá trị khóa học :
– Hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của quản trị marketing
– Nắm rõ quy trình marketing
– Biết cách phân tích môi trường marketing thông qua mô hình PEST
– Áp dụng mô hình 5 giai đoạn của quá trình mua sắm phân tích hành vi người tiêu dùng
– Thấu hiểu người tiêu dùng thông qua phân tích tháp Maslow, Nấc thang Freud, Hai yếu tố Herzberg
– Lựa chọn loại hình truyền thông phù hợp với sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học:
– Nắm kiến thức cơ bản về marketing
– Quy trình làm marketing
– Phân tích marketing & Thấu hiểu người tiêu dùng
– Các bước trong S, T, P
– Mở rộng marketing hỗn hợp
– Các loại hình hoạt động truyền thông trong doanh nghiệp

Link khóa học:

Từ khóa: quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing