Phần này nằm trong chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Nằm trong môn học Triết học Mác-Lênin, theo chương trình mới được Bộ …

Từ khóa: vấn đề cơ bản của triết học, vấn đề cơ bản của triết học, vấn đề cơ bản của triết học