Link bài trình diễn: Hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam 2020 Báo cáo viên: ThS.BS.Vũ Trần Thiên …

Từ khóa: kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện, kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện, kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện