công dụng, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Từ khóa: kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện, kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện, kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện