Viện Chiến Lược Việt Nam Nói Gì Về Tình Hình Biển Đông và Quan Hệ Việt-Trung-Mỹ ! ☛Đăng kí kênh thứ 2 của tôi: …

Từ khóa: vien chien luoc phat trien, vien chien luoc phat trien, vien chien luoc phat trien

Comments

 1. Nam Van

  Tai Sao??? . Noi dung cua bai phan tich nay khong nen cong khai tren mang .xa hoi … can than coi chung co noi gian . Bai phan tich qua hay

 2. Trung Nghia Chapuis

  * Viêt gian, VC, Viêt kiêu,

  * 3 thang hop lai tiêu diêu VN

  * Viêt kiêu bôc lôt dân den

  * Viêt công boc lum không chuà môt su

  * Viêt gian ban tân cuop cùng

  * Ban luôn lanh thô ban l..ô..n gai nam

  * Ban dân nô lê di sa

  * chi vi hai chu là dông DO..LA.

  * Dông Tâm cuop dât giêt nguoi

  * Thu Thiêm chiêm nôt hêt doi dân den

  * Viêt gian, VC, Viêt kiêu,

  * 3 thang hop lai tiêu diêu VN

 3. Trung Nghia Chapuis

  @XD&CS _Su thât phu phàn, vi bon VC phai di bang dâu gôi và chông khu truoc anh TC, Tâp cân Binh…ha..ha…ha…

  Bang chung cu thê : Viêt gian, VC buôn tân ban cùng

  1) VC ban 3 dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam cho TC trong 99 nam

  2) VC ban Ai nam Quan

  3) VC ban biên dao (Hoàng sa, truong sa, Gac ma….)

  4) VC ban tài nguyên quôc gia (Boxit tây nguyên…..mo dâu)

  5) VC ban nhung công trinh xây dung voi dât dai cuop cua dân (Vu Dông Tâm, Thu thiêm, duong sac C.L.hà dông, du an Vành dai con duong, nhà may diên than, diên mat troi, nhà may gan thep Thai nguyên……..)

  6) VC ban chu quyên quôc gia (biên gioi VN / TQ không duoc dong khi chua co lênh cua thày T.C. Binh)

  7) VC ban gai viêt làm diêm tai VN, Thai lan, Trung quôc……)

  8) VC ban thuôc phiên; co bac, ruou chè bê tha

  9) VC ban nô lê lao dông hop tac

  10) VC ban nguoi vuot biên, di lao dông trai phep (39 nguoi VN chêt trong xe dông lanh nam 2019 tai nuoc Anh)

  11) VC ban gô, pha rung, pha hoai môi truong, gây lu luc, han han khap noi (Hà nôi, Saigon, Dà nang……)

  12) VC ban 30.000 ty tiên VN ra nuoc ngoài dê pha hoai kinh tê quôc gia

  13) VC ban / mua quôc tich nuoc ngoài, tâu tang tài san hôi lô

  14) VC ban chuc mua quan, dê tham nhung, an hôi lô, cuop tài san cua dân

  15) VC ban tinh dông chi, chi biêt chém giêt, dâu dôc lân nhau dê tranh quyên doat loi, dê mac cho dân tinh doi khô, than oan, kêu la.

 4. Trung Nghia Chapuis

  * Viêt gian, VC, Viêt kiêu,

  * 3 thang hop lai tiêu diêu VN

  * Viêt kiêu bôc lôt dân den

  * Viêt công boc lum không chuà môt su

  * Viêt gian ban tân cuop cùng

  * Ban luôn lanh thô ban l..ô..n gai nam

  * Ban dân nô lê di sa

  * chi vi hai chu là dông DO..LA.

  * Dông Tâm cuop dât giêt nguoi

  * Thu Thiêm chiêm nôt hêt doi dân den

  * Viêt gian, VC, Viêt kiêu,

  * 3 thang hop lai tiêu diêu VN

 5. Trung Nghia Chapuis

  &&​ @nắng lên ngày mới _"Bon VC nói duoc đều làm đuoc" lai xao ngôn, nêu do su thât thi VC dâu cân làm nhung diêu sau dây :

  Bang chung cu thê :

  1) VC ban 3 dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam cho TC trong 99 nam

  2) VC ban Ai nam Quan

  3) VC ban biên dao (Hoàng sa, truong sa, Gac ma….)

  4) VC ban tài nguyên quôc gia (Boxit tây nguyên…..mo dâu)

  5) VC ban nhung công trinh xây dung voi dât dai cuop cua dân (Vu Dông Tâm, Thu thiêm, duong sac C.L.hà dông, du an Vành dai con duong, nhà may diên than, diên mat troi, nhà may gan thep Thai nguyên……..)

  6) VC ban chu quyên quôc gia (biên gioi VN / TQ không duoc dong khi chua co lênh cua thày T.C. Binh)

  7) VC ban gai viêt làm diêm tai VN, Thai lan, Trung quôc……)

  8) VC ban thuôc phiên; co bac, ruou chè bê tha

  9) VC ban nô lê lao dông hop tac

  10) VC ban nguoi vuot biên, di lao dông trai phep (39 nguoi VN chêt trong xe dông lanh nam 2019 tai nuoc Anh)

  11) VC ban gô, pha rung, pha hoai môi truong, gây lu luc, han han khap noi (Hà nôi, Saigon, Dà nang……)

  12) VC ban 30.000 ty tiên VN ra nuoc ngoài dê pha hoai kinh tê quôc gia

  13) VC ban / mua quôc tich nuoc ngoài, tâu tang tài san hôi lô

  14) VC ban chuc mua quan, dê tham nhung, an hôi lô, cuop tài san cua dân

  15) VC ban tinh dông chi, chi biêt chém giêt, dâu dôc lân nhau dê tranh quyên doat loi, dê mac cho dân tinh doi khô, than oan, kêu la.

  Bang co lich su :

  _Trùm viêt gian, thang Nguyên phu Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày)

  _Trùm VC, thang Nguyên tân Dung và con trai, Nguyên thanh Nghi thân bai, danh liêt

  _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc)

  _Nguyên ba Thanh / Trân dai Quang / Pham qui Ngo……(bi dâu dôc Virus la)

  _Nguyên duc Chung / Dinh la Thang / Trinh xuân Thanh ……….. (tù tôi muôn nam)

  _Phan Văn Anh Vũ / Phan huu Tuân / Nguyên huu Bach / Bui van Thành ……….. (tù tôi muôn nam)

  _Trân van Minh / Van huu Chiên tù tôi muôn nam, Hoàng trung Hai / Triêu tài Vinh (bi cach chuc)

  https://www.youtube.com/watch?v=dFgo9LEDjVg

  _Duong chi Dung bi an tu hinh (Tông giam dôc Vinaline)

  _Lê hai An nhay lâu tu sat (bi thu tiêu boi nhung dông chi VC)

  _Trân bac Hà (bi thu tiêu boi nhung dông chi VC)

  _Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dào tâu sang Phap

  _Nam 2020, thang VC già, 50 tuôi dang, Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt, rôi rut ruôt cùng voi 2 dua con trai cua no bi VC kêt an tu hinh và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) .

  _Nam 1988, 64 thang VC ngu bi TC ban banh thây tai dao Gac ma, vi nghe loi thang trùm VC ban nuoc Lê duc Anh, không nô sung.

  _Nam 1979, 200.000 dân, quân VC bi ban chêt, thiêu sông trong cuôc chiên tranh biên gioi TC/ VC.

  _Nam Mâu thân 1968 và mùa hè do lua nam 1972, Bon VC bac viêt và bon khung bô "Mat trân giai phong miên nam" bi thât bai nang nê sau 2 cuôc tông tân công xâm chiêm miên nam VN, hon 500.000 thang VC bi chêt nhuc nha không mô chôn, không co tiên tu dê lai cho gia dinh.

  _Nam 1949 dên 1957, thang cho de Hô chi Minh da tra tân, tu tôi, giêt gân 200.000 dân vô tôi tai miên Bac VN, sau cuôc cai cach ruông dât.

 6. Chánh Trần

  VN làm chủ ban co biển động bình tĩnh mien mon đạo duc chủ động loi danh du kích tàu ngầm mi ni số lượng nhiều đấy biển thì trquoc chết chat

 7. Hai Tran

  Cho.chúng nó. Tính
  Ta.ngoại. Giao.với. Tất cả. Các. Nước. Phát triển. Làm. Chắc. Thu.sán.tất cả. Kinh tế. Với. Toàn. Thế giới. Sẽ. Dành. Cho.chúng ta. Ko.sợ. Chúng nó. Diệt trừ. Nói. Xâm. Dây. Manh.uy.tin.với. Quốc tế. Ta.ko.sợ. Bon.chúng nó. Con.hỏ.giấy. Cảm ơn. Bác

 8. Trung Nguyễn

  Lịch sử đã để lại , hàng nghìn năm chúng đô hộ, mà chúng ta vẫn lấy lại được, mà còn hiển hách ,. Biển đảo còn yếu, cứ bình tĩnh rồi sẽ lấy lại các bạn nhé.

 9. Vương Phúc

  Trung Quốc viện trợ 10 triều NDT đồ cứu hộ hàng hải lần đầu tiên sau bình thường hoá quan hệ, mục đích đó là:
  1. Hàm ý quăng phao chìa tay để hợp tác nếu theo TQ
  2. Sắp tới TQ sẽ cứng rắn, nếu không nghe lời thì sẽ chìm như tàu
  3. Hàm ý cái phao quăng ra để thăm dò hành động.

 10. Lặng Thầm

  Thực sự là nếu nhà nước không phát buổi họp này thì người dân sẽ không hiểu được. Và người dân cũng nên hiểu. Không phải cái gì nhà nước cũng nói ra. Vì thế hãy tin sự lãnh đạo của nhà nước.

 11. Trung Nghia Chapuis

  ​ ​@
  _Ban co biêt VC và viêt gian da làm gi cho dân viêt :

  1) Nhung nguoi vuot biên di tim tu do, dân chu da bi ham hiêp, cuop boc và giêt chêt boi hai tac, phai o tâp trung ty nan tai dao nhiêu nam dài, hoac bi VC câm tù, tra tân…..
  2) dân viêt phai an BOBO, voi vài ky gao môt thang, rau luôc, nuoc tuong, chao dê sông qua 30 nam dài hoac phai sông nho vào tiên tro câp cua nguoi thân o nuoc ngoài.
  3) VC cuop dât, ham hiêp, dàn ap rât tàn bao voi nguoi viêt, VC con tham nhung tài san quôc gia, tô chuc buôn lâu, co bac, di diêm, ban nô lê, mua quôc tich nuoc ngoài…..

  4) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung boi su rua tiên cua bon VC tham nhung và bon Viêt gian tay sai cua TC (Dât dai cuop cua dân).
  5) Lanh thô và biên dao cua VN da bi bon VC ban cho TC tu lâu (Dao Gac ma voi 64 thang VC ngu bi TC ban banh thây).
  6) VC công da ban cho TC 3 dac khu kinh tê Bac, Trung Nam trong 99 nam bât châp su chông dôi cua nhân dân.

  7) VC da danh mât chu quyên dât nuoc VN, tât ca nhung công trinh xây dung lon cua VN dêu phai giao cho nhà thâu và nguoi lao dông TC (Dân viêt thât nghiêp, doi méo mo).
  8) ô nhiêm môi truong, lung luc tai VN là do bon VC da cho xây dung nhiêu công trinh vô it dê tham nhung và pha hoai môi sinh (pha rung buà bai).
  9) Nên giao duc, nghê thuât, phim anh, thông tin VN da bi bon VC "Hèn voi giac mà ac voi dân" làm thành môt co so nhôi so, tyuên truyên cho dê chê CS.

  10) Hàng ngàn nhà dâu tranh vi tu do, dân chu bi tù dày, tra tân, ham hiêp và giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA
  11) @
  Vu an 39 nguoi viêt chêt công trong xe dong lanh dê vuot biên sang Anh quôc dê kiêm sông
  12) @
  Vu an Dông Tâm

  13) Viêt gian danh tan VC (thanh trung nôi bô)
  _N.P. Trong, bi dâu dôc, tàn phê (sông dau don tung ngày)
  _N.T. Dung và con cua no thân bai, danh liêt
  _Thiếu tướng Trương Giang Long (CA-VC bi cach chuc)
  _N.B. Thanh / T.D. Quang……… (bi dâu dôc Virus la)
  _N.D. Chung / D.L.Thang / T.X.Thanh ……….. (tù tôi muôn nam)
  _Lê hai An…………………………….. (nhay lâu tu sat)
  _Lê dinh Kinh (bi CA viêt gian ban chêt và 3 thang CA bi chêt chay thành tro) và hàng tram ngàn thang VC da và dang tra no mau.

 12. Trung Nghia Chapuis

  _VN da 80 nam tù dày CS, sau dây là nhung ly do và bang chung cu thê dê chung minh VN không co hoà binh và dân viêt không co cuôc sông âm no và tu do

  _Viêt nam không co hoà binh vi nhung cuôc chiên tranh cuc bô và môt cuôc chiên tranh toàn diên trên kinh tê voi TC

  A)Chiên tranh cuc bô

  1) Ai nam quan bi TC thâu tom

  2) Dao Gac ma, 64 thang VC bi TC ban banh thây vi tin Dang CSVN và tên trùm VC ban nuoc hai dân Le Duc Anh

  3) Biên, Dao hoàng sa, truong sa dêu bi TC và bon viêt gian kiêm soat (Tài san và tinh mang cua dân chày VN bi TC tàn pha nghiêm trong)

  4) Bô chinh tri, bô quôc phong, bô CA tràn dây bon Viêt gian và TC https://www.youtube.com/watch?v=lDI7T1Sh6Kw&t=67s

  B) Chiên tranh kinh tê

  1) Kinh tê VN bi lê thuôc toàn diên vào TC, nhung công trinh xây dung lon, nho, khai thac tài nguyên cua VN dêu do nhà thâu TC thâu tom (Boxit tây nguyên, duong sac Hà dông..)

  2) Nhung khu phô hiên dai duoc xây dung tai Sài gon, Hà nôi, Dà nang…… boi su cuop dât, rua tiên cua bon TC, VC và viêt gian (tiên tham nhung, buôn laû, buôn nguoi, bài bac..)

  3) Dac khu kinh tê Bac, Trung , Nam VC da ban cho TC trong 99 nam chông lai su bât dông cua toàn dân VN

  4) Dich COVID và nguoi di dân cua TC làm anh huong lon dên nghành du lich, an uông, giai tri tai VN và Thê gioi, voi gân 400.000 nguoi di hop tac lao dông và sinh viên du hoc phai quay lai VN dê sinh sông là môt ganh nang lon cho dât nuoc VN.

  _Dân viêt không yên ôn, không huong loi và không co cuôc sông âm no

  1) Dân viêt biêu tinh doi hoi quyên loi bi dàn ap da man,

  2) Nhung nhà dâu tranh yêu nuoc, bi tù tôi dài han, tra tân, giêt chêt hoac dem trao dôi chinh tri kiêm DOLA

  3) Nan lu luc, ô nhiêm lan tràn tai VN

  4) Nan thât mùa vi thiêu nuoc tai dông bang sông cuu long

  5) Xi nghiêp tu nhân bi pha san vi COVID, nguoi thât nghiêp không co su tro giup cua bon VC dôc tài và tham nhung

  6) Dich COVID cua TC và nguoi tàu di cu lan tràn tai VN làm cho cuôc sông dân viêt bât ôn

  7) Tiên luong lao dông thâp, gio lao dông qua dài trong ngày, gây anh huong sâu dên suc khoe cua công nhân, nông dân (VC không quan tâm)

 13. Các Trương văn

  Tay cầm micro tay chỉ bản đồ nói và chỉ trực tiếp cho ai chưa rành đường biểu diễn trên biển rõ hơn Thầy ơi!!! Hihi, Trung Quốc vừa đấm vừa xoa có phải không Thầy?

 14. Trung Nghia Chapuis

  _Thang Nguyên phu Trong cung dông bon VC, da ban nuoc cho TC tu lâu. Trong lu muôn ha thang Nguyên tân Dung và dông bon, chi co cach duy nhât là giao nôp hô so mât cua VC cho TC, dê TC tiên viêc ha thu nhung dông chi cua no và duoc ngôi môt dich hai ghê "Bi thu dang + Chu tich nuoc", thang Trong lu qua gia, bât luc, bât tài, nhung tham quyên; Trong lu, dong ho và bè dang cua no se dên tôi truoc dân tôc VN môt ngày không xa.

  Bang chung lich su, VN mât chu quyên :

  1_ Biên gioi VN không duoc dong cua vào mua dich COVID-19 VU HAN khi chua duoc lênh cua thang TC, Tâp cân Binh, VN mât chu quyên rôi.

  2 _ Bon Công an TC o khap noi trong bô Công an, bô chinh tri, bô quôc phong cua VC, hon nua thang Tô Lâm là môt tay sai ban nuoc da giêt chêt dông dang cua minh là Cu Kinh tai Dông Tâm, cuu chu tich nuoc Trân dai Quang và sang Duc bât hop phap dê “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh dê dành vi tri Trùm CA ban nuoc hai dân.

  3 _Tât ca nhung công trinh xây dung lon hoac khai thac tài nguyên quôc gia, diêu phai giao nôp cho nhà thâu TC.

  4 _ Nhung vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam phai giao cho TC trong 99 nam, không diêu kiên, dê cho TC thành lâp luc luong quân dôi tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach.

  5 _ Trao dôi hàng hoa giua VN / TQ, tham thung ngân sach (lê thuôc kinh tê, hàng hoa bi em gia).

  6 _ Biên gioi và hai dao cua VN, TC thâu tom, dàn ap, giêt hai dân chài hon 10 nam nay, mà VC không dam kiên và không bao vê dân VN, nhu vân lanh luong tu tiên thuê lây cua dân (VC hèn voi giac mà ac voi dân).

  7 _ Nhung nguoi VN yêu nuoc chông TC dêu bi tu tôi dài han, tra tân da man rôi dem trao dôi chinh tri.

  Dân viêt bi bich mat, bich tai, khoa hong, troi tay, nhu ke mu di trong bong tôi, bât tài, bât luc. Hon nua, VC con dê cho bô chinh tri và luc luong quân dôi cua TC dong tai 3 vung dac khu kinh tê Bac, Trung, Nam dê tiên viêc dàn ap dân viêt yêu nuoc tu moi ngo ngach.

 15. Trung Nghia Chapuis

  _Ky sinh trung Viêt gian danh tan ky sinh trung VC (Trong lu, Tô Lâm, Phuc xao và dông bon viêt gian da ban nuoc VN cho TC).

  _Ngày tàn cua nhung tên bao chua VC vô tâm, khac mau dân tôc "Hèn voi giac mà ac voi dân"

  Thang Nguyên phu Trong (viêt gian), Nguyên tân Dung (VC tàn ac) dêu thân bai, danh liêt. Nguyên tân Dung bi cach chuc, vê vuon làm nguoi tu tê, thang Trân dai Quang (VC bi dâu dôc chêt) Nguyên duc Chung (VC) bi tu tôi dê lai "Trong lu" chiu canh doa dày.

  _Trong lu thân tàn ma dai sau khi dên Tiên giang so gay Nguyên tân Dung không thành, phai tro vê Hà nôi sông doi thuc vât, an và uông tu nhung chât thai cua chinh minh, thinh thoang lên TV làm hê, phai chiu tiêm thuôc tang luc, dê co thê chiu dung duoc vài phuc trong nhung buôi diên thuyêt trông rông và nhac nheo cua chinh minh; sau do, phai quay lai nam giuong tiêp tuc an và uông chât thai cua chinh minh.

 16. Van Xuan Pham

  Lạ nhỉ, trước sự bành trướng không ngừng của TQ, ta cứ Bình tĩnh và Bình thường. Một thằng cha vào phòng ngủ với vợ mình mà bảo ông chồng cứ bình tĩnh vì đó là chuyện bình thường.

 17. cuulong giang

  QDND ta rất anh dủng và mưu trí : Chúng ta giết người không phân biệt đàn bà con nít, đốt nhà đặt mìn trong rạp hát, chon sống những người ũng hộ Mỹ Ngụy chứ khong chiu theo chế độ quốc doanh của Liên xô và Trung quốc vĩ đại .. Bọn chúng chữa thuơng cứu nguoi còn không kip lấy đâu ra sức đánh nhau.
  Xem trận 68 Mậu Thân ta chôn sống được biết bao người thì rõ, Việt Cộng muôn năm..

 18. Thịt Chó Thích

  Nhìn chung năm nay Việt Nam covit ko còn đến bây giờ việc lây lan. Nhưng mọi người và GĐ cùng các CTY và các cảng biển cảng hàng không và các cửa khẩu ko được chủ quan như thủ tướng đưa ra các cuộc họp báo nhé

 19. Thịt Chó Thích

  Việc này tôi hiểu bạn tới đây Nga có xác nhận vị trí này và mỹ đã có còn trung quốc mới có (nên nga và mỹ tán thành rồi còn trung quốc cần mình chỉ thông báo thôi

 20. Thịt Chó Thích

  Vì đ/c nói đúng sự thật cảnh đất nước mình hiện nay nhưng tôi muốn nêu thêm ý nhỏ và mình cũng hơi khó cách giải quyết ( dòng tộc- có quyền và kế nhiệm sau ) đó là điều mình đang khó khăn nhất

 21. Thịt Chó Thích

  Tôi cảm thấy ₫/c nói chuyện đúng sự thật hiện nay đất nước mình về nhiệm vụ án ninh tổ quốc hiện nay