Với chiến lược cạnh tranh 9 nút 2 vòng; công thức chiến lược do Litbi Research nghiên cứu và đúc kết, doanh nghiệp Viettel có thời điểm tạo dựng lợi thế cạnh …

Từ khóa: chiến lược viettel, chiến lược viettel, chiến lược viettel