Bài giảng này cô sẽ giúp những em nắm chắc kỹ năng và kiến thức về định nghĩa, những tính chất,… kỹ năng và kiến thức trọng tâm bài Vùng trung du và miền núi Bắc bộ trong chương trình …

Từ khóa: “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”, “xây dựng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên cơ sở phương pháp atlat công nghệ”