Từ khóa: mẫu báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, mẫu báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, mẫu báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề