Phần mềm này sẽ giúp những Thầy Cô dạy học và họp trực tuyến.